Installation of metal tile for roof

e-mail: il.gasharov@abv.bg : iget04eood@gmail.com

Инструкция за монтаж на метални керемиди     ИГЕТ

металните керемиди и шинли от ИГЕТ-04 може да разгледате на  www.iget04.webs.com

 Ако времето Ви е недостатъчно или инструкцията Ви сe

 струва дълга , то като кликните с мишката в дясно на  

  Page 1  или  Page 2  ще може да разгледате снимковият ма-

 териал с които е показано на практика как се осъществяват

  някои покривни елементи.

 

 Предназначение  и предимства.

    Единичните метални керемиди са най-удачни за жилищни , обществени и

   търговски сгради със скатен тип покриви  с наклон на ската  по-голям от 16

   градуса.

 

 

Основните им предимства се състоят в :

 - бръз и лесен монтаж

 - стабилно закрепване към покривната конструкция

 - препокриване на всички закрепващи елементи

 - ненадминати по устойчивос на градушки , ураганни ветрове ,

   високи температури , замръзване , UV  лъчи , негорими

 - олекотеност на покривното покритие  /за  материал 0.6мм /   -  5 , 35  кг/ м2.

 - отлично затваряне на връхните и наклонените била.

Тази инструкция  има за  цел  чрез  снимки , скици  и  обяснения  да покаже :                                                                                                                            

  1. Работните инструменти и приспособления необходими за работа.           

  2. Номенклатурата от детайли с които разполагате и тяхното приложение.

  3. Правила които трябва да се запомнят и прилагат.              

  4. Начини за изпълнение на различни ситуации.  

     По време на разглеждане на тази инструкция ,а в последствие и на етап изпъл-

 нение могат да възникнат въпроси на които ще получите безплатен, бръз и обс-

 тоен отговор на нашите телефони и e-mail.

   тел:      03 143 20 63

   GSM :   0885 412 915

   e-mail : il.gasharov@abv.bg        ;     iget04.gasharov@mbox.contact.bg

     Едновременно с това Вие ще се убедите , че разработената технология не

 изисква висококвалифицирани работни умения или специализирано технологич-

 но оборудване. Това означава , че при упростена покривна конструкция / обик-

 новен двускатен покрив / и при наличието на увереност и желание то Вие сами

 може да я построите.

          

           І.   Работни инструменти и приспособления необходими за работа.

                   

                       основни

     -   чук -  300 гр.

     -   ножица ръчна за ламарина

     -   клещи обикновенни

     -   гилотина  ръчна малка

     -   стиска / менгеме /

     -   приспособление за огъване / 2бр. винкели   600мм     . виж снимката /

     -   ролетка

     -   шило / пробойник /

                     допълнителни

     -   акумулаторна електрическа отверка / винтоверт /

     -   ъглошлайф  500 VV с диск за ламарина

                                             работни инструменти 
                                         приспособление за огъване                                       
         ІІ.   номенклатура на детайлите и тяхното приложение

 Производственият асортимент на фирма ИГЕТ-04 ЕООД включва  23 вида детайли със

 специфично самостоятелно приложение. Следва списък с тяхното наименование и код.

  1 - керемиди дясна                       010               13 - надулучна пола                051

  2 - керемида дясна начална        011               14 - коминна обшивка             052

  3 - керемида дясна крайна           012               15 - скоба малка                     060       

  4 - керемида дасна вентилираща 013               16 - скоба дълга                      061     

  5 - керемиди лява                          020               17 - скоба снегозадържаща   062

  6 - керемида лява начална           021               18 - скоба гръмоотводна        063

  7 - керемида лява крайна             022                19 - ъгъл външен                    070

  8 - керемида лява вентилираща   023                20 - ъгъл вътрешен               071

  9 - керемида 1/2 права                  030                21 - гвоздей укрепващ           080        

 10 - керемида 1/2 обратна              031                22 - винт 3,5 х 15мм                081

 11 - капак затварящ                        040                23 - алуминиево фолио        090

 12 - страница челна                        050

     С червен шрифт са изписани тези детайли , които имат най-честа употреба.

 Следват снимките на керемида дясна 010 и керемида лява 020. Снимките на

 другите детайли ще видите като кликните върху фотогалерията най-горе вдясно.

                                          керемида дясна  010

                                                керемида лява 020
 Защо са дясна и лява и как се монтират ?

 И двата модела керемиди / лява и дясна / са с еднакви размери  355 х 312 мм. но

 се различават по обратното разположение на огъвките им. Керемидите са десни

 когато при монтажа им редът върви на дясно , и леви  -  когато върви на ляво.

 Монтаж : Подреждат се в хоризонтални редове от стрехата към билото.

  Керемидите се захващат с гвоздей укрепващ 080 или  винт 081 в зависимост от

  вида на основата. Захващат  се в три точки:

       - в горната част с два гвоздея в разпробитите отвори.

       - странично чрез скоба малка 060 която също се кове.

  Следващата керемида се закопчава със сгъвката си като препокрива скоба мал-

 ка и също се кове като предходната. Горният ред е изместен на половин стъпка,

 застъпва долния с размер в зависимост от наклона на ската и препокрива зак-

 репващите гвоздеи на керемидите от долния ред.  На практика се постига мно-

 го здраво захващане към основата. За да се отдели керемидата от основата е

 необходимо да се приложи усилие надхвърлящо 10 кг. перпендикулярно на ней-

 ната плоскост независимо от наклона на ската.

 Снимките по- надолу демонсрират тази последователност.

 Захващане на първа керемида дясна
 Следваща керемида
 Горен ред първа керемида
 Горен ред втора керемида  -  десни
 ІІІ. Правила които трябва да се запомнят и спазват. Как се  определя с кой модел керемиди да се изпълни даден покрив ?

  Изборът на керемидите се базира на спазването на някои препоръчителни

  или задължителни правила. При противопоставяне се спазват ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ

 правила.

  Препоръчва се: Подреждане съобразно преобладаващата посока  на       вятъра.Прилага се противоположно на вятъра подреждане.

 

 Задължителни правила.
 
 Задъжително при  Улама  подреждането е по посока към уламата.

title

Add your main content here - text, photos, videos, addons, whatever you want!

  При наклонена странична стреха задължително подреждането е в  посока към стрехата.
 Запомнете също че:

 Монтирането на керемидите е последна дейност по покривната конструкция.

 Всички дейности като измазване на комини , монтаж на коминни шапки ,

 отдушници , гръмоотводи и др. трябва предварварително да са завършени.

 Върху каква основа се изпълнява монтажа?

  Керемидите се коват върху плътна дървена обшивка или скара.

 Плътната обшивка се препоръчва за наклони по-малки  от 36 градуса и тя може

 да бъде от  дъски с дебелина  20 мм. ,  OSB плоскости с дебелина не по-малка

 15мм.  или  шперплат с дебелина  не по-малка от 10 мм.

 Дебелината на обшивката основно зависи от разстоянието на напречните ребра

 което не трябва да надвишава 60 см.

 Монтажът на керемидите върху скара обикновенно се прилага при по-стръмни

 скатове. Освен  икономия  на дървен материал  се създава и  възможността

 керемидите да се коват едновременно с наковаването на скарата. Монтажникът

 стои от вътрешната страна на покрива без да използва външно скеле или друг

 метод. За скарата се използват дъски с дебелина от 2 см. и ширина не по-малка 

 от 8 см. Разстоянието между дъските на скарата  А  е в зависимост от застъпва-

 нето  / препокриването / на керемидите. 

 

 

        наклон под 40 градуса         застъпване   4,5 см.       А  =  31,0  см.

        наклон над 40 градуса         застъпване   3,5 см.       А  =  32,0  см.

   / Внимание:  Често препокриването от 4,5 см. предизвиква асоциацията у много

 практици , майстори и др. , че е недостатъчно. Реално деневилацията при на-

 шият вид плоски керемиди е по-голяма от колкото при  12 см. препокриване

 препоръчвано за други модели с вълнообразно напречно сечение като керамич-

 ни , бетонови керемиди или листови рифеловани  ламарини./

 Ако не се монтира надулучна пола  051  и първият ред керемиди е издаден над

 улука , то размер А1  е с толкова см. по-малък от А с колкото керемидите надвис-

 ват над улука.

  Тъй като по принцип металните покриви имат много дълъг експлоатационен

 живот , то е необходимо да се вземат мерки за увеличаване дълготрайността на

 дървената конструкция.

  Съгласно новата наредба за Проектиране, изпълнение, контрол и приемане на

 хидроизолации на сгради и съоръжения е необходимо полагането на дифузно 

 /паропропускливо/ подпокривно фолио върху дъсчената основа. То гарантира

 разделянето на евентуално получаващият се конденз върху долната страна на

 керемидите от дървената конструкция.

  Също така е добре да се направи импрегнация на дървения материал с

  антисептични покрития с цел защита от гъби , гниене и дървояди.

    Ако подпокривното пространство е обитаемо , то пространството между ребра-

 та се запълва с минерална вата за термо и шумо изолация. Дебелината на слоя

 минерална вата трябва да е най-малко  12 см. Под нея захваната към ребрата

 се изпълнява дъсчена , от гипсови плоскости или друг вид таванна обшивка.

   Едно просто и приблизително правило:

 Термоизолационните свойства на слой минерална вата чиято дебелина е  В

 умножена по  е равна на термоизолационните свойства на тухлена стена с

 получената дебелина.    Пример:

     12 см. минерална  вата       х      5      =        60  см. тухлена стена.

   Важно:

 Направените по долу расъждения трябва да се вземат в предвид от собсвеници

 или майстори които сами се наемат да изпълнят нова или отремонтират дадена 

 покривна конструкция без работен проект изготвен от техническо лице. Ние Ви

 препоръчваме да не приемате този подход тъи като може да не спазите някои

 нормативни изисквания към покривите.

  Чрез металните керемиди се постига значително олекотяване на товара които

 трябва да носи покривната конструкция.        Пример:

    120 м 2  покрив  --- с метални керемиди ---  тегло на керемиди     от 600 до 700 кг.

    120 м 2  покрив  --- с бетонни керемиди ---  тегло на керемиди  от 5500  до  6100 кг.

 Тъй като тази разлика  е значителна и при това постоянна то тя чувствително

 повишава сеизмичната / земетръсна / устойчивост на сградата. Намалява се и

 слягането на по-старите сгради със слаби основи.

 Намаленото натоварване на покривната конструкция от керемидите не означава

 , че може да се направи икономия на дървен материал които ще се вложи в нея.

  Това е така поради факта , че върху нея действат периодично и други натовар-

 вания които понякога надвишават неколкократно натоварването дори от

  бетонните керемиди.

     1  ---    Обилни снеговалежи.

  Натоварването от натрупан сняг върху покрива особенно в планинските райони

 може да достигне до   170 кг.  на  метър квадратен. Това е основната причина

 поради която в раойните с обилни снеговалежи се изпълняват покриви с голям

 наклон на скатовете с цел самопочистване от снега.

   Наклон при който започва преплъзване на снежното покритие за този тип

 керемиди е  32 градуса.

      2  ---   Бурни ветрове.

  Вятърът оказва силен натиск по предната и засмукващо действие върху задна-

 та част на покрива. Натискът върху площ перпендикулярна на посоката му е :

     --  скорост на вятъра   67  км./ час          буря           25 кг. на  м2

     --  скорост на вятъра  110 км / час          ураган        75 кг. на  м2.

  Тези фактори налагат необходимоста от много стабилно захващане на покрив-

 ната конструкция към масивната част на сградата.

 

   ІV.  Начини за изпълнение на различни ситуации.

     1. Започване редовете при двускатен покрив и монтаж на страницa

         челна.   Монтиране на скоба снегозадържаща.                              Page  1

      2.  Изпълнение на наклонено било.  Улама.                                       Page  2 

      3.  Завършване при върховото било. Гръмоотводна скоба.              Page  3        

      4.  Изпълнение на коминните обшивки.                                               Page  4

 

   За да разгледате съответния вариант качете се в началото на сайта и кликнете

 в дясно на страницата със същото заглавие.

Members Area

Recent Photos

Recent Blog Entries

No recent entries